Trang chủ   | Liên hệ

Ngày đăng: 03/03/2015 | 4449 VIEWS

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN mẫu số 17/TNCN mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
CẤP CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 
               Kính gửi: ……………………....................................
 
1. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập: ……................

 2. Mã số thuế:                            

3. Địa chỉ: ………………............................
4. Số Điện thoại: ………………...…5. Số fax: ……………………..
6. Số Tài khoản: ……….........7. Nơi mở Tài khoản: ……………………

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành, căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị,  đề nghị cơ quan thuế cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho tôi (đơn vị chúng tôi).

Tôi (đơn vị chúng tôi) chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ấn chỉ thuế./.
 

 
....., ngày …… tháng …… năm .....
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

Tải mẫu về tại đây: Mẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN mẫu số 17/TNCN

DMCA.com Protection Status

Nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận phía dưới đây, mọi người sẽ giải đáp cho bạn:

Comments
Xem bài viết khác

Mẫu giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS

01/10/2015     3,006 VIEWS
mẫu giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/QTT-TNCN theo TT 92/2015/TT-BTC

27/08/2015     1,822 VIEWS
Mẫu 02/QTT-TNCN - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu 01/ĐNHT theo TT 156

09/03/2015     4,943 VIEWS
Mẫu giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu số 01/ĐNHT Ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính, được dùng khi làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân.

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN mẫu số 17/TNCN

03/03/2015     4,449 VIEWS
Mẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN mẫu số 17/TNCN mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Mẫu bản cam kết mẫu số 23/CK-TNCN theo TT 156

03/03/2015     12,276 VIEWS
Mẫu bản cam kết mẫu số 23/CK-TNCN mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN

14/09/2015     1,894 VIEWS
Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính (Có hiệu lực từ ngày 30/7/2015)Liên kết Trang
ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI MỚI QUA EMAIL